Willkommen

Mijn naam is  Paulus Christiaan Smis

Dit is een site voor genealogisch onderzoek. Je hoeft geen lid te zijn. Trek je dus niets aan van het automatische bericht "u bent geen lid". Klik maar meteen op de tab "stamboom". Hier kun je vrij putten uit mijn onderzoeksgegevens en veel genealogisch bewijsmateriaal vinden. 

 

Aan de rechterkant van deze pagina zie je het geregistreerde wapen van de familie Smis. Alle naamdragende nakomelingen van Christiaan Smis (1872-1943) zijn gerechtigd dit wapen te voeren. 

 

Ik ben genealoog en auteur van historische verhalen. Mijn opleiding kreeg ik aan de Rijksarchiefschool en aan de Erasmus Universiteit (post-doctoraalstudie Informatie- en Documentmanagement).

 

Mijn onderzoek is gericht op de hechte onderlinge relaties van Amsterdamse regentengeslachten in de Vroeg Moderne Tijd (ca. 1450 tot ca. 1800) en de rol die mijn verwanten daarin speelden. Ik besteed ook aandacht aan andere takken van de familie.   

 

Historische vertellingen vind je op de site van uitgeverij HistorischeVerhalen.nl en op mijn eigen verhalensite: OudeNamen.nl. 

 

Amsterdam, het oude stadhuis

 

 

In deze publicatie kun je persoonskaarten aantreffen waarin geen bewijs genoemd wordt. Vaak gaat het dan om tips van collega genealogen (de smart matches). Deze kaarten heb ik opgenomen als inspiratie voor verder onderzoek. Of de genoemde persoonsnamen, de verbindingen en de data correct zijn weet ik nog niet. Ze komen mogelijk later aan de beurt.

 

 

De voor mijn studie belangrijkste persoonskaarten worden ondersteund door primair en/of secundair bewijs. Ik heb de stukken en de literatuur bestudeerd en daarna opgeslagen in mijn eigen bronnenboek. Dat bronnenboek bewaar ik digitaal en in hard-copy. Je kunt mij altijd vragen naar deze bewijzen en hun exacte vindplaatsen. 

 

 

Amsterdam, het nieuwe stadhuis 

 

 

Ik wens je veel plezier bij het bekijken van het resultaat (in wording) van dit genealogisch onderzoek. Je mag er, binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving, net zoveel van te kopiëren  als je nodig hebt voor jouw eigen historisch onderzoek. Vergeet je daarbij niet de bron te vermelden? 

Denk er aan: de gegevens op deze site mogen nietvoor iets anders dan historisch onderzoek gebruikt worden. 

Bovendien vraag ik hierbij vriendelijk aan eventuele belanghebbenden mij toestemming te geven hun gepubliceerde gegevens te gebruiken, natuurlijk met bronvermelding. Ik vermeld je als bron, als je een primaire of secundaire bron hebt toegevoegd.

 

  hoorn links                    Smis familiewapen                    hoorns rechts

   

 

 

Unser Stammbaum wurde auf dieser Seite veröffentlicht. Es gibt 20216 Namen auf unserer Seite. 

Als je nog opmerkingen of feedback over deze site hebt klik dan hier om contact met mij op te nemen.


De site is voor het laatst bijgewerkt op 
12. Dez. 2016 en heeft momenteel 1 geregistreerd(e) lid (leden).

  

 

 

Mooi hè?  

      Wenn Sie auch Mitglied werden möchten, klicken Sie einfach hier.   

Kijk ook eens naar de volgende interessante sites:

http://www.oudenamen.nl/

http://www.cyndislist.com/create-a-link-to-cyndis-list/ 

 

  

 

 

 

 


Zum Stammbaum

Zu den Familienfotos
Artikel
Genealogie:Literatuur
Erstellt von: Paulus Christiaan Smis am 6. Jan. 2016 13:15

450 Kwartierstaten; Samengesteld door Thijs van Veen e.a. wegens 60-jarig jubileum van de NGV; Uitgave Nederlandse Genealogische Vereniging; Weesp, 2006.

Aa, A.J. van der; Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden 1839-1851; 13 banden; uitgave Centraal Bureau voor de Genealogie en Stichting Historic Future; Den Haag 2011.

Aa, A.J. van der; Biografisch Woordenboek der Nederlanden 1852-1878; 12 banden; uitgave Centraal Bureau voor de Genealogie en Stichting Historic Future; Den Haag 2011.

Afstammingsreeksen van de hertogen van Brabant; Red: Vic Hamers, Rob Dix en Zeno Deurvorst; Uitgave Nederlandse Genealogische Vereniging.

Alba Studiosorum en Promotorum 1570-1900, Nederlandse; In druk verschenen naamlijsten van Nederlandse studenten en gepromoveerden. Digitale Naslag nr. 5; CBG; Den Haag, 2007.

Algemeen Nederlandsch Familieblad 1883-1905; H. H. Vorsterman van Oyen e.a.; Tijdschrift voor Geschiedenis, Geslacht- Wapen- Zegelkunde enz.; Stichting Historic Future.

Battjes, Hendrik e.a.; Op de bodem van een binnenzee. Tweehonderd jaar Polder Nieuwkoop; Stichting Rijnlandse Historiën; Alphen aan den Rijn, 2010.

Beelen-Driehuizen, Liesbeth en Jan H. Kompagnie; Landverhuizers, Aanwijzingen voor het doen van onderzoek naar Nederlandse emigranten en transmigranten (2e kwart 19e eeuw – 1940); Algemeen Rijksarchief en Centraal Bureau voor Genealogie; Den Haag 1996.

Beresteyn, E.A. van; Genealogisch Repertorium; Centraal Bureau voor Genealogie; 's-Gravenhage, 1990.

Biografisch Woordenboek Gelderland, bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis; 10 delen, Redactie P.W. van Wissing e.a.; Verloren, Hilversum 1998-2014

Bloys van Treslong Prins, P.C. en J. Belonje; Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken van Nederland; Uitgave Stichting Historic Future en Centraal Bureau voor Genealogie.

Bossenbroek, Martin en Jan H. Kompagnie; Het Mysterie van de Verdwenen Bordelen, Prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw; Bert Bakker; Amsterdam, 1998.

Brabantse Leeuw, de 1952-2001; Verzameling tijdschriften voor Noord-Brabantse geschiedenis en volkenkunde bevattende: Taxandria 1894-1943, Brabantse Leeuw 1952-2001, Brabants Heem 1948-1998, De Kleine Meijereij 1947-2000 en Land van Heusden en Altena; Stichting Historic Future; 2013.

Bronnen voor Indisch Genealogisch onderzoek; Indische Genealogische Vereniging i.s.m. Stichting Historic Future; Den Haag 2010.

Brulez, W.; De diaspora der Antwerpse kooplui op het einde van de 16e eeuw; Oorspronkelijk voor het Genootschap voor Antwerpse geschiedenis (1959); Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, 15e deel, nr 10, 1960; Digitale versie Historici.nl

Bulte, Marcel en Wim Post; Bloeiende Bedrijvigheid, 400 jaar Bloembollenbedrijven in Zuid-Kennemerland, Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Overveen, Santpoort en Vogelsang; De Vrieseborch; Haarlem, 2002.

CBG Jaarboek 1947-2010, Kwartaalblad Genealogie 1995-2010 en Mededelingen 1947-1994; Uitgave Centraal Bureau voor Genealogie en Stichting Historic Future, 2011.

Chalmot, Jacques; Biographisch Woordenboek der Nederlanden; Uitgave Google Books.

Chijs, Jacobus Anne van der; Nederlandsch-Indisch Plakkaatboek 1602-1811; Uitgave van Google Books.

Dapper, O.; Historische beschrijving der stad Amsterdam; Oorspronkelijke uitgave Jacob van Meurs; Amsterdam, 1603. Huidige uitgave: Boek op cd.nl; Apeldoorn.

Deursen, A.Th. van; Een dorp in de polder; Graft in de zeventiende eeuw; Uitgeverij Bert Bakker; Amsterdam; 1994.

Deursen, A.Th. van; Het kopergeld van de Gouden Eeuw; Vier delen; Van Gorcum; Assen; Tweede druk; 1981.

Deursen, A.Th. van; Maurits van Nassau, de winnaar die faalde; Uitgeverij Bert Bakker; Amsterdam, 2000.

Deze eeuw; Acht delen betreffende de geschiedenis van het begin van de 20e eeuw; Sijthoff; Leiden 1971.

Doorninck, Marieke van en Erika Kuijpers; De geschoolde stad, onderwijs in Amsterdam in de Gouden Eeuw; Amsterdams historische reeks nr. 27; Universiteit van Amsterdam; Amsterdam, 1993.

Dudok van Heel, S.A.C.; Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, hun geschiedenis en hun portretten. De Heijnen maagschap 1400-1800; Band 1 tekst, band 2 parentelen; Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde deel XVII; Den Haag, 2008.

Elias, J.E.; De Vroedschap van Amsterdam, 1587-1795; Twee delen; Uitgave N. Israël, Amsterdam, 1963..

Enqueste ende informatie opt stuck vander reductie ende reformatie van den schiltaelen voertijts getaxeert ende gestelt geweest over de landen van Hollant enden Vrieslant, gedaen in den jaere MCCCCXCIIII; Uitgegeven van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde; E.J. Brill; Leiden 1876.

Familie, huwelijk en gezin in West-Europa; Red: Ton Zwaan; Uitgeverij Boom i.s.m. de Open Universiteit; Amsterdam / Heerlen, 1993.

Feddes, Fred; 1000 jaar Amsterdam, Ruimtelijke geschiedenis van een wonderbaarlijke stad; Uitgeverij THOTH; Bussum, 2012.

Foreest, H. A. van; Het oude geslacht Van Foreest 1250-1570; Van Gorcum & Comp. N.V. (G.A. Hak & drs H.J. Prakke); Assen, 1950

Fruin, Robert; Het Noorden op weg naar zelfstandigheid; Aula; Utrecht / Antwerpen, 1961.

Fruin, Robert; Tien jaren uit de 80-jarige oorlog, 1588-1598; Aula; Utrecht / Antwerpen, 1961.

Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, onuitgegeven oorkonden; Isaak Anne Nijhoff; Uitgave Google Books.

Gelderblom, Oscar; Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630); Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2000.

Genealogie en heraldiek in de oorlogsjaren 1940-1945; Uitgave Historic Future en Centraal Bureau voor Genealogie; 's-Gravenhage; 2007.

Genealogische Bijdragen Leiden en Omgeving, jubileumuitgave, 62 artikelen verschenen tussen 1985 en 1996; Nederlands Genealogische Vereniging, afdeling Rijnland; Redactie Jan van Egmond en Maryke Snels, NGV, november 2015.

Genealogische werkplaats, ethiek en methodiek van het onderzoek, De; Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, deel 67; Den Haag, 2013.

Gens Nostra 1946-2006, maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

Gens Nostra; Afstammingreeksen van de hertogen van Brabant 1106-2006; Jubileumuitgave 60 jaar Nederlandse Genealogische Vereniging; publicatie nr. 3; Weesp, 2006.

Geschiedenis van Amsterdam; vijf delen; Red.: Marijke Carasso-Kok; Sun; Amsterdam 2004.

Goedkoop, Hans en Kees Zandvliet; De Gouden Eeuw; Walburg Pers; Zutphen, 2012.

Groen, J.A. jr.; Bekende Amsterdammers; illustraties door J.A. van Dijk; Teleboek BV; Amsterdam; 1983.

Grootes, E. K.; Het literaire leven in de zeventiende eeuw; Open Universiteit; Educaboek; Culemborg, 1984.

Grotefend, Hermann; Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit; Hansche Buchhandlung; Hannover; Dreizehnte Auflage; 1991.

Hartong, F.L.; Register de protocollen van notarissen in Nederland 1550 tot heden; Uitgave Broederschap der notarissen in Nederland; Gedrukt bij Nijgh en van Ditmar; Rotterdam 1916.

Hofman, Tymen E.; The strength of their years, story of a pioneer community; National Library of Canada; Knight Publishing Limited; St. Catharines, Canada, 1983.

Holland; w.o. Holland Kroniek; Periodiek van de Historische Vereniging Holland.

Huizinga, J.; Herfsttij der Middeleeuwen; Wolters-Noordhoff; Groningen, 1982.

Huizinga, J.; Nederland's beschaving in de 17e eeuw; Open Universiteit / Wolters-Noordhoff, Groningen, 1984.

Informacie up den staet faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele, gedaen in den jaere MDXIV; Uitgegeven van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde; Boekdrukkerij A.W. Sijthoff; Leiden, 1866.

Institoris, Henricus [en Jacobus Sprenger]; De heksenhamer, Malleus Maleficarum; Uitgeverij IJzer; Utrecht, 2012.

Israel, Jonathan I.; The Dutch Republic; Clarendon Press; Oxford; 1998.

Jaarboek Oud-Utrecht 1975; Uitgave Vereniging Oud-Utrecht; Utrecht, 1975.

Jacks, Philip and William Caferro; The Spinelli of Florence, Fortunes of a Renaissance Merchant Family; Pennsylvania State University Press, University Park, PA, USA; 2001.

Jansen, Susanna; Het pauperparadijs, een familiegeschiedenis; Uitgeverij Balans; Amsterdam, 2008.

Jong, Frederik de; Genealogie Manenschijn-Goris; Hengelo (Ov) 2009.

Jonge, J.C. de; Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen; Vijf delen plus een deel Inleiding en register; A. C. Kruseman; Haarlem; Tweede druk, 1862.

Jordaan, De; Bibliotheek van Amsterdamse herinneringen, deel 7; Uitgeverij Bas Lubberhuizen; Amsterdam, 2006.

Koene, Bert, Jan Morren en Fred Schweitzer; Midden-Kennemerland in de vroege en hoge Middeleeuwen; Uitgeverij Verloren; Hilversum, 2003.

Koenen, H.J.; Adriaan Pauw, eene bijdrage tot de kerk- en handelgeschiedenis der zestiende eeuw; Uitgever: D. Groebe; Amsterdam; 1842; Uitgave Google Books.

Kok, Jacobus en Jan Fokke; Het Vaderlandsch Woordenboek; Uitgave Google Books;

Kölker, A.J.; Haastrecht, hoofdstukken uit het ontstaan en de ontwikkeling van ‘die Steede ende Landen van Haestregt’ tot het begin van de 19e eeuw; Hollandse Studiën 6; Historische Vereniging Holland; Dordrecht; 1974.

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde; Kwartierstatenboek 1883-1983
Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan;
Den Haag, 1983.

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde; Kwartierstatenboek 2000
Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van het jaar 2000;
Rotterdam / Den Haag, 2000.

Kramer, F.; Geschiedenis van de zorg voor geesteszieken; Uitgeverij De Tijdstroom; Lochem, 1969.

Kuys, J. en J. T. Schoenmakers; Landpachten in Holland, 1500-1650; Amsterdamse historische reeks nr. 1; Universiteit van Amsterdam; Amsterdam, 1981.

Laan, P. H. J. van der; Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400; N. Israel, Amsterdam 1975.

Leeuwen, H.S.V. van; Batavia Illustrata ofte Verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt; Oorspronkelijk uitgegeven door Johan Veely, Johan Tongerloo en Jasper Doll; Den Haag, 1685; Universiteit van Utrecht.

Leidschrift, Historisch tijdschrift; Reizen in de Middeleeuwen; jaargang 12, nr.3; Rijksuniversiteit van Leiden, faculteit der letteren, vakgroep geschiedenis; Leiden, 1996.

Leidschrift, Historisch tijdschrift; Staten en andere machtssystemen; jaargang 13, nr. 1; Rijksuniversiteit van Leiden, faculteit der letteren, vakgroep geschiedenis; Leiden, 1997.

Leidschrift; Historisch tijdschrift; Eer en Belediging; Jaargang 12, nr. 2; Rijksuniversiteit van Leiden, faculteit der letteren, vakgroep geschiedenis; Leiden, 1996.

Lem, J.S.D. en C.P.B. Sr. van der; Genealogie van het geslacht Diepenhorst, Op zoek naar ’t Fortuijn; 1992.

Lennep, Henrick S. van; Genealogie van de familie Van Lennep; Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, XVI; mede mogelijk gemaakt door Stichting van Lennep; Uitgeverij Pirola; okt, 2007.

Lesger, Clé; Huur en conjunctuur, de woningmarkt in Amsterdam, 1550-1850; Amsterdamse historische reeks 10; Universiteit van Amsterdam; Amsterdam 1986.

Lubberhuizen van Gelder, A.M.; Hendrik Veeckens, Een ambtenaar van den ouden stempel; Original extract from the periodical : Cultureel Indië, 7. Jrg. 1945. E.J. Brill, Leiden; 1945.

Mackay, Daniël; Geschiedenis van het geslacht Mackay. Facetten van de politieke, militaire en sociale geschiedenis van de Schotse Hooglanden en de Nederlanden; Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, deel VIII; De Walburg Pers; Zutphen, 1984.

Maclean, J.; De huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland 1574-1667; Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, deel IV; De Walburg Pers; Zutphen, 1976.

Mannen en vrouwen van beteekenis, levens- en karakterschetsen; Uitgave A.C. Kruseman; Haarlem 1872; Google Books.

Meij-de Leur, A.P.M. van der; Van olie en wijn, geschiedenis van verpleegkunde, geneeskunde en sociale zorg; Agon / Eslevier; Amsterdam / Brussel, 1971.

Melker, de; Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400, supplement; Historische Vereniging Holland / Uitgeverij Verloren; Hilversum 1995.

Meylan, Germain Felix; Japan; uitgegeven door J.H. Tobias; Westerman & Zn; Amsterdam; 1830.

Misdaad, zoen en straf, aspekten van de middeleeuwse strafrechtgeschiedenis in de Nederlanden; Red. H.A. Diederiks en H.W. Roodenburg; Uitgeverij Verloren; Hilversum, 1991.

Molhuysen, P.C. en J.P. Blok; Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek; Uitgave Google Books.

Monté Ver Loren, J.P.H. de en J.E. Spruijt; Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling; Kluwer; zesde druk; Deventer, 1982.

Moulin, D. de en I. H. van Eeghen en R. Meischke; Vier eeuwen Amsterdams Binnengasthuis; Inmerc B. V., Wormer; Stichting 400-jarig bestaan van het Binnengasthuis, Amsterdam; Eerste druk, 1981.

Mulder, I.H.; Revolte der fijnen, de afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging; Boom; Meppel, 1973.

Naam- en ranglijst der officieren van het koninklijk leger der Nederlanden en van Nederlandsch-Indiën 1856-1900; Oorspronkelijke uitgave: J. Noorduyn en Zoon; Gorinchem, 1856. Huidige uitgave Boek op CD.nl; Apeldoorn.

Navorscher 1851-1900, De; Stichting Historic Future en het Centraal Bureau voor Genealogie; Naarden, 2004.

Nederland’s Adelsboek; Jaargang 89; 2000-2001; Uitgave van het Centraal Bureau voor de Genealogie; Den Haag.

Nederland’s Patriciaat; 1910-1997 en 2007/2008; Uitgave van het Centraal Bureau voor de Genealogie; Den Haag.

Nederland's Adelsboek 1903-1987; Uitgave van het Centraal Bureau voor de Genealogie; Den Haag.

Nederlandsche Jaerboeken; Red. Martinus Stuart; Uitgave Google Books.

Nederlandsche Leeuw 1883-1983, De; uitgave Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).

Nederlandse Alba Studiosorum & promotorum; Uitgave Historic Future en Centraal Bureau voor Genealogie; 's-Gravenhage; 2007.

Nijehuis, Vincent; Purmerend, een stad uit het veen 1000 - 1600; Purmerend, 2010.

Onze Voorouders III, IV en V, Kwartierstaten en stamreeksen; Nederlandse Genealogische Vereniging, Afdeling Rijnland; Zoetermeer, 1998.

Over Grenzen; Jaarboek, deel 66, van het Centraal Bureau voor Genealogie; Den Haag, 2012.

Particuliere archieven in Nederland; Red. H.J.A.A.G. Metselaars; Bohn Stafleu van Loghum; Houten / Zaventum; 1992.

Plaatsen van herinnering, Nederland in de 17e en 18e eeuw; Red. Maarten Prak; Uitgeverij Bert Bakker; Amsterdam, 2006.

Rampspoed en tegenslag; Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, deel 64; Den Haag 2010.

Regerings-almanak van Nederlandsch-Indië 1815-1942; Uitgave Stichting Historic Future en Centraal Bureau voor Genealogie; 's-Gravenhage; 2008.

Residentie-Almanak 1823-1903 en La Haye Diplomatique et Mondain 1923-1940; Centraal Bureau voor Genealogie en Historic Future 2010.

Rietstap, J.B.; Armorial Général; Uitgave G. B. van Goor zonen; Gouda 1884-1887; Reprint Stichting Historic Future 2010.

Rietstap, J.B.; De Heraldische Bibliotheek; Tijdschrift voor Wapen- Geslacht- Zegel- en Penningkunde 1872-1883; Stichting Historic Future; 2011.

Rietstap, J.B.; De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen adel; J.B. Wolters; Groningen, 1890.

Rietstap, J.B.; Wapenboek van de Nederlandschen Adel; Groningen 1883-1887.

Ris, Cornelis; Lyk-gedicht, na het godzalig afsterven van Geertr. v. Rieten. Huisvrouwe van G. V. woonagtig te Haarlem, doch overleden te Hoorn, ... 1771; Oorspronkelijk uitgegeven door Erve Houttuin, Amsterdam, 1771; Gedigitaliseerd door de Moravian Library; E-books on demand.

Ritchie, W.K.; Frankrijk onder Lodewijk XIV; Fibula-van Dishoeck; Haarlem, 1978.

Roodenburg, Herman; Onder Censuur, de kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700; Uitgeverij Verloren; Hilversum; 1990.

Sanders, J.G.M.; Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595; Historische Vereniging Nederland, Hollandse studiën 25; Uitgeverij Verloren; Hilversum, 1990.

Schaar, J. van der; Woordenboek van voornamen; Uitgeverij Het Spectrum; Utrecht; 1984.

Schmidt, C.; Om de eer van de familie. Het geslacht Teding van Berkhout 1500-1950 Een sociologische benadering; Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde; De Bataafsche Leeuw; Amsterdam, 1986.

Schutte, O.; De Orde van de Unie; Walburgpers; Zutphen, 1985.

Slater, Stephen; Heraldiek, De geschiedenis en de hedendaagse toepassingen van de wapenkunde; Veltman Uitgevers; Utrecht; 2003.

Spaen, Willem Anne van; Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland, in 1795; Uitgave Google Books.

Speet, Ben; Historische Atlas van Amsterdam. Van veendorp tot hoofdstad; Sun / Stadsarchief Amsterdam; Amsterdam, 2010.

Swijtink, André; Eene ziekeninrichting naar de eischen des tijds, geschiedenis van het ziekenhuiswezen in Purmerend circa 1400 – 1900; Purmerend, 1990.

Timm, Elisabeth; Zwangsarbeit in Esslingen 1939-1945, Kommune, Unternehmen und Belegschaften in der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft; Esslinger Studien, Schriftenreihe Band 21; Ausgabe Stadtarchiv Esslingen am Neckar / Jan Thorbecke Verlag; Ostfildern, 2008.

Utrechtse Parentelen vóór 1650, deel 3; Bevattende: De nakomelingen van Jan van Scorel en Drie Vleutense Schouten en hun nageslacht; Red. Casper van Burik, Bob Kemp en Denis Verhoef; Uitgave van de Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht'; 1e druk, Rotterdam 2012.

Utrechtse Parentelen vóór 1650, deel 4; Bevattende: Parenteel (De) Berger-Plomp, Parenteel De Goyer en Parenteel Van Rijn; Red. Casper van Burik, Bob Kemp en Denis Verhoef; Uitgave van de Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht'; 1e druk, Rotterdam 2014.

Utrechtse Parentelen vóór 1650, deel 5; Bevattende: Parenteel Vosch (Vosch van Avesaet), Parenteel Pauw en De nakomelingen van een Maarsbergse boer; Red. Casper van Burik, Bob Kemp en Denis Verhoef; Uitgave van de Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht'; 1e druk, Rotterdam 2015.

Verhoog, Jan H.; Onvoltooide Roem, De eerste negen Heeren van Brederode 1203 – 1473; Uitgeverij De Coogh; Bergen (N-H), 1997.

Verkerk, C.L.; Coulissen van de macht, een sociaal-institutionele studie betreffende de samenstelling van het bestuur van Arnhem in de middeleeuwen en een bijdrage tot de studie van stedelijke elitevorming; Verloren; Hilversum, 1902.

Verouden, A. H. G.; Actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden 1575-1625; Hollandse Bronnen, deel 7; Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht'; Rotterdam, 2013.

Volksbeschaver, De, Tijdschrift ter verspreiding van nuttige kennis onder het volk; Red. C. Zwaardemaker; Oorspronkelijke uitgave: J.C. van Schenck Brill; Doesborch, 1868; Google Books.

Vorsterman van Oijen, A.A.; Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën; Oorspronkelijke uitgave: Stoomdrukkerij J.B. Wolters; Groningen, 1885; Huidige uitgave: Boek op CD.nl; Apeldoorn.

Wagenaar, Jan; Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe; Oorspronkelijk uitgegeven door Isaac Tirion; Amsterdam; 1763; Uitgave Google Books.

Wagenaar, Jan; Vaderlandsche Historie; Uitgave Google Books.

Weeshuizen, der Doopsgezinden te Haarlem, de, 1634-1934; Uitgever H.D. Tjeenk-Willing & Zoon N.V.; Haarlem 1934

Wesseling, J.; De afscheiding van 1834 in Overijssel, deel 2, de classes Holten/Ommen; De Vuurbaak;

Wezen en weldoen, 375 jaar Doopsgezinde wezenzorg in Haarlem; Uitgeverij Verloren; Hilversum, 2009.

Wijngaarden, C.H. van; Haastrechtse 'Kercke Rekenbouck'; Hollandse Bronnen, deel 6; Uitgave van de Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht'; Rotterdam, 2012.

Wijnroks, Eric H.; Handel tussen Rusland en de Nederlanden,1560 – 1640; Uitgeverij Verloren; Hilversum, 2003.

Wittert van Hoogland, E. B. F. F.; Genealogische en heraldische bladen; Maandblad voor Geslachts- Wapen- en Zegelkunde, 1906-1915; Stichting Historic Future; 2011.

Woud, Auke van der; Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw; Bert Bakker; Amsterdam, 2010.

0 Kommentare|%1 mal besucht|Ganzen Artikel sehen
Besuche
0010560